Προσωπικά δεδομένα

Η επιχείρηση δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις του ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν. Για το λόγο αυτό δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα χρηστών /επισκεπτών παρά μόνο εάν παρέχονται οικειοθελώς από τους ίδιους. Στο Κατάστημα μπορείτε να πλοηγηθείτε χωρίς να προβείτε σε αποκάλυψη προσωπικών σας στοιχείων ωστόσο είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, στοιχεία πιστωτικής σας κάρτας κλπ.), κατά κανόνα για την επεξεργασία και διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και της εν γένει online εμπορικής συναλλαγής σας με το Κατάστημα αλλά και για τη δημιουργία προσωπικού σας λογαριασμού CrystalGalaxy, μέσω του οποίου επωφελείστε από περισσότερες υπηρεσίες.

Η επιχείρηση δύναται εξ αυτού του λόγου να προβαίνει στη συλλογή πληροφοριών από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, τον πλοηγό σας (browser) και τη διεύθυνση του παρόχου διαδικτύου (ΙP) κατά την πλοήγησή σας στο Κατάστημα με χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού CrystalGalaxy, επιβεβαιώνει όμως ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για χρήση μη ειδικώς εξουσιοδοτημένη από εσάς, ούτε να αποστείλει ή γνωστοποιήσει σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με την επιχείρηση, τα εν λόγω στοιχεία σας χωρίς τη δική σας ρητή και ειδική συναίνεση προς τούτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (π.χ. συνεργαζόμενες εταιρείες αποστολής) ή είναι υποχρεωτική με βάση το Νόμο. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Για την προστασία και ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων και ηλεκτρονικών Συναλλαγών, η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή συναλλακτική ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις συναλλαγές σας είναι ασφαλείς και απόρρητες. Τούτο εξασφαλίζεται με τη χρήση του πρωτοκόλλου SSL (SecureSocketLayer) με κρυπτογράφηση 128-bit για ασφαλείς εμπορικές online συναλλαγές και το υψηλό επίπεδο ασφαλείας της υπηρεσίας Alpha e-Commerce. Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Alpha e-Commerce ακουλουθεί τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στον τομέα των πληρωμών για το ηλεκτρονικό εμπόριο και επίσης είναι πλήρως συμβατή με τα πρωτόκολλα ασφαλείας των διεθνών οργανισμών καρτών Verified by Visa και MasterCard SecureCode για ασφαλείς on-line πληρωμές με κάρτα. Προσωπική ασφάλεια αποτελεί επίσης το password κάθε χρήστη που δημιουργεί προσωπικό λογαριασμό CrystalGalaxy γι’ αυτό και συνιστάται στους χρήστες του crystalgalaxy.gr για λόγους ασφαλείας να αλλάζουν τακτικά το password τους και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών.

Φόρτωση ...